Extra ALV regio Haaglanden op 20 maart 2017 in Zoetermeer.

Op de gehouden ALV is unaniem besloten om samen te gaan met de ons omliggende regio’s zoals beschreven in onderstaande uitnodiging.
Maandag 20 maart 2017 21:00 uur

Aan de leden van de HCC Regio Haaglanden, (10/02/2017)

In het rood staat de nagekomen informatie per 25/02/2017

Het bestuur nodigt u uit voor een speciale Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 maart a.s.
Het hoofdonderwerp van deze ALV zal zijn u te informeren en besluitvorming te vragen over een voorgenomen organisatiewijziging binnen de HCC.

Het voornemen is te komen tot een fusie van 4 HCC Regio’s grotendeels gelokaliseerd in de provincie Zuid Holland. Het betreft de Regio’s Gouda, Haaglanden, Leiden en Rijnmond. Het is daarbij de bedoeling dat er één bestuur komt over de gefuseerde HCC Regio’s, die dan de naam zal krijgen van HCC Regio Zuid Holland.

De bestaande HCC locaties zullen daarbij intact blijven en geleid blijven worden door de locatie-coördinatoren. De websites en de nieuwsbrieven blijven aanvankelijk doorgaan volgens de huidige werkwijze. Zodra de Regio Zuid Holland tot stand is gekomen zal worden gewerkt aan aanpassing van websites en nieuwsbrieven op de dan ontstane situatie.

De belangrijkste redenen voor deze wijziging van de organisatiestructuur zijn:

  • Een schrijnend tekort aan bestuursleden. Door bundeling wordt beoogd meer bestuurskracht te genereren
  • Het gestaag afnemend aantal HCC leden
  • Stimuleren van nauwere samenwerking binnen Zuid Holland met mogelijkheden tot efficiencyverbetering en vergroten van uniformiteit
  • Sluit aan op de strategie van de HCC Ledenraad

Wat betreft de stemming zijn de keuzes heel beperkt.

1. de HCC Haaglanden gaat mee in de fusie naar een nieuw te vormen HCC Regio Zuid-Holland,

2. de HCC Regio Haaglanden blijft zelfstandig maar moet daarvoor, staande de vergadering, met een bestuur komen van minstens 3 bestuursleden (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester).

Lukt dit niet dan voldoen wij niet meer aan de eisen van de groeperingsstatuten en zal het hoofdbestuur van de HCC waarschijnlijk tot opheffing besluiten. De leden van Haaglanden zullen dan waarschijnlijk samengevoegd worden met een andere regio.
 ..

De ALV vindt plaats op maandagavond 20 maart in de locatie Zoetermeer,  Bijdorplaan 471-477, 2713 SZ, te Zoetermeer; aanvang 19:30 uur. In deze ALV zijn er geen andere agendapunten. Vragen vooraf kunt u desgewenst per E-mail of telefonisch (06 81247440) stellen. Met genoegen verwelkomt de HCC u in deze ALV. Graag uw HCC lidmaatschapsplasje meenemen. Stemrecht hebben alleen HCC leden die bij de regio Haaglanden zijn aangesloten.

Namens het bestuur

Paul TM Stikvoort, secretaris HCC Haaglanden